RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 34-600 Limanowa ul Jana Pawła II. 42.

2.       Administrator danych nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do administratora danych:  797 488 143

3.       Cel przetwarzania danych osobowych:

1)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania udzielonego wsparcia.

2)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zadania publicznego.

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu
i sprawozdawczości zadania publicznego.

4)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach statystycznych.

4.       Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5.       Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione oraz powierzone Zleceniodawcy zadania publicznego oraz podmiotom dokonującym audytu/kontroli zadania publicznego. 

6.       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zadanie publiczne zostanie zrealizowane.

7.       Posiada Pani/Pan prawodo: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  - PUODO.

9.       Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach realizacji zadania publicznego.

10.   Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

11.   Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny  
       

 

online slots malaysia